Cách phân loại tăng huyết áp bạn cần phải biết.

Có nhiều cách phân loại tăng huyết áp. Dưới đây là cách phân loại tăng huyết áp theo Tổ chức Y tế Thế giới và theo khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam năm 2008:

Khái niệm HA tâm thu (mmHg) HA tâm trương (mmHg)
HA tối ưu <120 <80
HA bình thường <130 <85
Bình thường – cao 130-139 và/hoặc 85-89
Tăng Huyết áp
Giai đoạn I 140-159 và/hoặc 90-99
Giai đoạn II

160-179

và/hoặc 100-109
Giai đoạn III >=180 và/hoặc >=110

=> Lưu ý Chú Ý: khi bị cao huyết áp hãy dùng Định áp đan trị dứt điểm cao huyết áp mọi trường hợp do nguyên nhân và cao huyết áp vô căn.

định áp đan
Định Áp Đan đặc trị cao huyết áp

(*) Mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật an toàn

Bình luận