nguyen phuong thanh 2 lọ định an thần chưa gửi.

Bình luận